ویژگی ارگونومیک (Ergonomic) چیست؟

شاید شما از جمله افرادی هستید که ساعت ها در محل کار یا خانه پشت صندلی خود نشسته اید . اگه که صندلی شما ناسب نباشد آسیب های جدی میتواند به بدن شما وارد شود . برای حل این مشکل شما می توانید یک صندلی با ویژگی های ارگونومیک انتخاب کنید . در ادامه با مبلمان مهیایی همراه باشید .
ارگونومیک یک علم مهندسی است که هدفش طراحی برنامه ها، ابزار و وسایلی برای حفظ سلامت فیزیکی بدن انسان است. معمولا افرادی که شغلشان ایجاب می کند ساعت های طولانی بر روی صندلی روبروی میز بنشینند، در معرض خطر های جدی برای ستون فقرات و در کل مسائل فیزیکی بدنشان هستند.علم ارگونومیک به شما کمک میکند تا ابزار و وسایلی برای کارتان انتخاب کنید تا از این آسیب ها جلوگیری کرده و در هنگام کار احساس خستگی و ناراحتی نکنید. پس همیشه در هنگام خرید وسایلی مثل صندلی، میز و... توجه لازم را داشته باشید که آن وسایل بر اساس استاندارد های ارگونومیک ساخته شده باشند.
 چه نوع صندلی اداری ارگونومیکی مناسب است؟

انواع زیادی صندلی اداری ارگونومیک وجود دارد. نه اینکه لزوما فقط یک نوع صندلی اداری ارگونومیک مناسب باشد. اما بعضی عوامل باعث می شوند که یک صندلی، یک صندلی ارگونومیک مناسب به نظر برسد. استفاده از آن باعث می شود نیاز کاربر برطرف بشود و در موقعیتی راحت، کارش را به بهترین شکل انجام دهد.

در اینجا بعضی از ویژگی های یک صندلی اداری ارگونومیک مناسب را بررسی می کنیم.

ارتفاع صندلی: ارتفاع صندلی اداری باید به راحتی قابل تنظیم باشد. اهرم تنظیم بادی آسان ترین راه برای انجام این کار است. ارتفاع مناسب یک صندلی اداری برای بیشتر مردم، چیزی حدود 40.50 تا 53.34 سانتی متر بالاتر از کف اتاق است. کاربر صندلی را به نسبت قد خود باید طوری تنظیم کند که بتواند پاها را به راحتی جمع یا دراز کند.
عرض و قعر صندلی: صندلی باید پهنا و قعر (از جلو تا پشت صندلی) مناسب داشته باشد که هر کاربری از نشستن بر روی آن احساس راحتی داشته باشد. معمولا قعر  43 تا 50 سانتی متر، یک گودی استاندارد است. قعر صندلی باید طوری باشد که کاربر به اندازه 5 تا 35 سانتی متر فضا برای جلو آمدن یا عقب رفتن روی صندلی داشته باشد. جلو یا عقب رفتن قعر صندلی باید قابل تنظیم باشد.
 تکیه گاه: تکیه گاه یک صندلی ارگونومیک باید 30 تا 48 سانتی متر پهنا داشته باشد. اگر تکیه گاه و نشیمن گاه از هم جدا باشند باید زاویه ی تکیه گاه و ارتفاع آن قابل تنظیم باشد. تکیه گاه باید قابلیت پوشش منحنی طبیعی ستون فقرات را داشته باشد و باز در این قسمت هم باید توجه زیادی به وضعیت پوشش منحنی ستون فقرات بشود.  اگر صندلی شما تکیه گاه و نشیمنگاه یک تکه داشته باشد، باید زاویه ی آن در جلو یا عقب آمدن قابل تنظیم باشد. صندلی باید یک سیستم قفل ایمن داشته باشد که از بیش از حد به عقب رفتن تکیه گاه جلوگیری کند و کاربر بتواند آن را در یک زاویه مناسب نگه دارد.

پوشش ناحیه کمر: پر کردن فرورفتگی و برآمدگی های کمر در یک صندلی ارگونومیک بسیار مهم است. ستون فقرات انسان، یک منحنی به سمت داخل است و نشستن برای مدت طولانی بدون پوشش و پر کردن این منحنی و عدم مراقبت از آن منجر به خمیدگی این منحنی( بر خلاف موقعیت طبیعی آن) و آسیب به نقاط پایینی ستون فقرات می شود.

اجزای تشکیل دهنده صندلی: در یک صندلی اداری ارگونومیک باید تشک مناسب برای نشیمن و تکیه گاه به کار برود که به راحتی بشود روی آن به مدت طولانی نشست. بهتر است که تشک بکار رفته دارای فضا برای هوا و نفس کشیدن باشد تا یک سطح سخت و سفت

تجهیزات اداری 28 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • صندلی کارمندی و اداری
 • میز اداری

   انواع ﻣﯿﺰ که شامل میز اداری و میز مدیریت و... وﺳﯿﻠﻪای است ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اداری ﺑﻮده و میز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
   
  ویژگی های انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و...

      ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ برای میز و میز اداری و میز مدیریت و.... ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

      ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ میز ﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

      ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ و میز اداری و میز مدیریت و.... ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ نامیده می شود..

      ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز و میز اداری و میز مدیریت و .... ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ است.

      اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻃﻮل وﻋﺮض ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺑﻌﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻮازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
   
  الزامات ایمنی برای ابعاد انواع میز که شامل میز ادرای و میز مدیریت و لبه ها و گوشه های گرده میز شامل موارد زیر است:

      وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﯾﺮاق آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﺮاز انواع ﻣﯿﺰ که شامل میز اداری و میز مدیریت و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

      ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﯾـﺶ اﯾﻤـﻦ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ(ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر) ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ، ﺗﻠﻔﻦ، اﺳﻨﺎدو ﻣﺪارک و ﺳﺎﯾﺮﻣﻠﺰوﻣﺎت اداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
   
  ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ در انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻤﻦ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار گیرد.

       در انواع  میز که شامل میز مدیریت و میز اداری و... ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻮق(ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ، ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ، ﺗﻠﻔـﻦ، اﺳـﻨﺎدو ﻣـﺪارک و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎتاداری)در ﺑﺎﻻی ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺎردر میز ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.

      100   ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد در ﺟﻠﻮی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

      در میزﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎر آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ .
   
  اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﮐﺎر برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و....

  ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳـﻄﺢ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از قبیل :

  ﭼﻬﺎﮔﻮش، ﻣﻨﺤﻨﯽ، ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن در اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ
  سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و... باید دارای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ 0/96 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دارای ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮارﮔﯿـﺮی
  ابعاد سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و... دارای شرایط زیر می باشد:
      ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای میز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ

      میزﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

      ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﮔﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ دارای ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

      ﺣـﺪاﻗﻞ ﻃـﻮل برای میز ﺑﺎﯾـﺪ1200 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮو ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﺮض برای میز ﺑﺎﯾﺪ 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

      ﻃﻮل 1600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮوﻋﺮض 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

      ﻃﻮل وﻋﺮض ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻀﺮﺑﯽ از 100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 • کتابخانه و فایلینگ
 • میز اطلاعات
 • مبل اداری

  مبل اداری


  مشخصات یک صندلی اداری مناسب

  - تنظیم پشتی صندلی و چگونگی قرار گرفتن مهره ها روی آن از مهمترین عوامل است.

  - قسمت میانی صندلی نباید گردش خون در پاها به خصوص در زانوها را دچار اختلال کند و خون در زانو ها جمع شود.

  - آرنج ها نیز باید به صورت 8 از شانه ها فاصله داشته باشد.

  - پشتی صندلی شما باید از انواع فنری باشد.

  - یک صندلی خوب اداری باید تکیه‌گاهی مطمئن و راحت برای بدن شما ایجاد کند که برای انجام وظایفتان مناسب باشد.

  - گردش خون به سمت اعضای پایین‌تر بدن، نباید قطع شود.

  - حفظ یا تغییر وضعیت به آسانی صورت گیرد.

  - تکیه‌گاهی برای ستون فقرات داشته باشد.

  - سطح آن، اصطکاک لازم را برای جلوگیری از لغزش و سرخوردگی داشته باشد.

  - رطوبت‌پذیر باشد.

  - دسته صندلی نیز می‌تواند ماهیچه‌های گردن و شانه را محافظت کند و به‌عنوان تکیه‌گاهی برای بلند شدن، مورد استفاده قرار گیرد.

 • لوازم رومیزی و هدیه تبلیغاتی

  هديه تبليغاتي کالاهايي هستند که عمدتاً بر روي آنها لوگو (آرم) يا شعار قرار مي‌گيرد. هداياي تبليغاتي به منظور استفاده در بخش بازاريابي (Matketing) و به منظور استفاده در برنامه ارتباط گرفتن با مشتريان استفاده مي‌گردند.اين هداياي تبليغاتي در نمايشگاه‌ها و کنفرانس اهدا مي‌شوند تا نام يک شرکت يا سازمان، برند يا يک اتفاق خاص را در ميان مخاطبان ترويج کنند. اهداي هداياي تبليغاتي عموعا بخشي از کمپين تبليغاتي چريکي (پارتيزاني) به حساب مي‌آيد.

  هديه تبليغاتي هديه ايست که يک شخص يا يک بنگاه اقتصادي جهت معرفي مجموعه يا محصول يا برندخود يا ترويج و تبليغ از محصولاتي بعنوان هديه استفاده مي‌نمايد که نام و برند خود را روي آن حک نموده است و آن را به مخاطبين خود (بازارهدف از قبل تعيين شده) تفديم مي‌نمايد. به اين گونه محصولات هديه يا هداياي تبليغاتي گفته مي‌شود.

 • لوازم دیواری
  سبد خرید : 0 محصول    

  سبد خرید من

  هیچ محصولی وجود ندارد

  ارسال رایگان! ارسال
  0 ریال مجموع

  ثبت سفارش و پرداخت

  راه اندازی و پشتیبانی توسط: تهران وب سایت

  نماد اعتماد الکترونیکی

  ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

  logo-samandehi