انواع ﻣﯿﺰ که شامل میز اداری و میز مدیریت و... وﺳﯿﻠﻪای است ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اداری ﺑﻮده و میز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
ویژگی های انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و...

    ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ برای میز و میز اداری و میز مدیریت و.... ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

    ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ میز ﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

    ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ و میز اداری و میز مدیریت و.... ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ نامیده می شود..

    ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز و میز اداری و میز مدیریت و .... ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ است.

    اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻃﻮل وﻋﺮض ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺑﻌﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻮازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
الزامات ایمنی برای ابعاد انواع میز که شامل میز ادرای و میز مدیریت و لبه ها و گوشه های گرده میز شامل موارد زیر است:

    وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﯾﺮاق آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﺮاز انواع ﻣﯿﺰ که شامل میز اداری و میز مدیریت و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

    ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﯾـﺶ اﯾﻤـﻦ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ(ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر) ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ، ﺗﻠﻔﻦ، اﺳﻨﺎدو ﻣﺪارک و ﺳﺎﯾﺮﻣﻠﺰوﻣﺎت اداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ در انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻤﻦ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار گیرد.

     در انواع  میز که شامل میز مدیریت و میز اداری و... ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻮق(ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ، ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ، ﺗﻠﻔـﻦ، اﺳـﻨﺎدو ﻣـﺪارک و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎتاداری)در ﺑﺎﻻی ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺎردر میز ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.

    100   ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد در ﺟﻠﻮی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

    در میزﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎر آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ .
 
اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﮐﺎر برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و....

ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳـﻄﺢ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از قبیل :

ﭼﻬﺎﮔﻮش، ﻣﻨﺤﻨﯽ، ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن در اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ
سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و... باید دارای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ 0/96 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دارای ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮارﮔﯿـﺮی
ابعاد سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و... دارای شرایط زیر می باشد:
    ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای میز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ

    میزﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

    ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﮔﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ دارای ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

    ﺣـﺪاﻗﻞ ﻃـﻮل برای میز ﺑﺎﯾـﺪ1200 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮو ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﺮض برای میز ﺑﺎﯾﺪ 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

    ﻃﻮل 1600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮوﻋﺮض 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

    ﻃﻮل وﻋﺮض ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻀﺮﺑﯽ از 100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

میز اداری هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد

  سبد خرید : 0 محصول    

  سبد خرید من

  هیچ محصولی وجود ندارد

  ارسال رایگان! ارسال
  0 ریال مجموع

  ثبت سفارش و پرداخت

  راه اندازی و پشتیبانی توسط: تهران وب سایت

  نماد اعتماد الکترونیکی

  ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

  logo-samandehi